La Fundació Barcelona Olímpica, a través del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, convoca l’octava edició del Premi Internacional d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica de temàtica esportiva amb l’objectiu de promoure els vincles entre l’art i l’esport.

El 8è PREMI INTERNACIONAL D’ART SOBRE PAPER FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA es regeix per les següents bases:

 1 PARTICIPANTS

Podran participar els artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat i lloc de residència amb un màxim de dues obres.
Els guanyadors del primer premi en anteriors edicions no podran tornar a concursar fins que no hagin transcorregut les tres edicions següents.

 2 REQUERIMENTS DE LES OBRES

La temàtica ha d’estar vinculada a l’esport i/o a l’olimpisme des de qualsevol perspectiva. S’acceptaran obres realitzades en qualsevol tècnica sobre paper, originals i úniques (no susceptibles de ser reproduïdes per mitjans mecànics ni digitals) i no premiades amb anterioritat en cap altre certamen. No podran excedir els 120 cm ni ser inferiors a 50 cm en qualsevol dels seus costats, i el pes màxim admès serà de 10 kg. En el cas que consti de més d’una peça (díptics, tríptics, etc.) es computaran, a efectes de dimensions màximes, el conjunt de totes elles i s’adjuntaran instruccions per al seu muntatge.

 3 DOTACIÓ DELS PREMIS

S’atorgaran tres premis amb els corresponents diplomes acreditatius: un primer premi dotat amb 2.500 euros, un segon premi dotat amb 1.800 euros i un tercer premi dotat amb 1.200 euros. A les quantitats esmentades s’aplicaran les retencions fiscals vigents. Les obres premiades passaran a ser propietat de la Fundació Barcelona Olímpica i incorporades al seu fons d’art.
El jurat es reserva el dret a declarar desert algun dels premis i podrà atorgar mencions honorífiques sense dotació econòmica.
L’any 2017 se celebra el XXV aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, per aquest motiu, es concedirà un accèssit dotat amb 500 euros entre les obres que, un cop assignats els tres premis, no hagin estat premiades amb cap d’ells i tinguin com a tema Jocs Olímpics / Jocs Paralímpics de Barcelona’92. Els candidats que així ho desitgin han d’indicar a la sol·licitud que opten, a més a més dels premis ordinaris, també a l’accèssit BARCELONA 92.

4 PROCEDIMENT

El procediment de participació es desenvolupa en dues fases:

PRIMERA FASE:

La inscripció i tota la documentació requerida s’haurà d’enviar a través de la xarxa seguint les instruccions que apareixeran a la pàgina web del premi: https://www.artsobrepaper.cat/ca/bases/ (Si excepcionalment algun concursant no té accés a la xarxa, l’organització preveu que sol∙liciti l’enviament de tota la documentació per correu ordinari seguint les instruccions que rebrà a tal efecte).

1  Caldrà omplir el formulari d’inscripció, on line, a la mateixa web

2 S’adjuntarà la següent documentació:

2.1. Un pdf amb l’epígraf “nom_cognom.pdf” que inclourà els documents següents escanejats:

2.2. Fotocòpia del DNI (espanyols) / NIE (estrangers residents) / Passaport (resta) que acrediti la seva identitat.
2.3. Autorització per a la divulgació de les imatges i cessió de drets (annex)
2.4. Obra1_ nom_cognom.jpg; contindrà la foto digital ben enfocada amb resolució i mida suficients per al seu visionat i avaluació per part del jurat (es recomana un mínim de 300 dpi de resolució i mida 13×18) de l’obra amb què concursa, degudament identificada amb el seu títol.
2.5. Obra2_nom_cognom.jpg.
2.6. nom_ cognom_CV.pdf (fitxer pdf que contingui un breu CV de l’artista (màx. 60 línies) i 5 imatges en bona resolució d’altres obres recents de l’autor acompanyades d’un llistat amb les corresponents fitxes tècniques.

El termini per presentar tota la documentació exigida (obligatòria per ser admès en el concurs) estarà comprès entre l’1 de març de 2017 (dia de la publicació d’aquestes bases a la web de la Fundació Barcelona Olímpica) i el 27 d’abril de 2017.

Un cop rebuda la documentació, l’organització confirmarà al participant la recepció dels documents.

El jurat examinarà tots els dossiers i seleccionarà les obres que passaran a la segona fase. La llista de seleccionats es publicarà a la web https://www.artsobrepaper.cat/noticies i, a més, els interessats rebran notificació personal per telèfon o correu electrònic.

SEGONA FASE: Presentació de les obres originals seleccionades.

Totes les obres seleccionades en la primera fase es faran arribar abans del 21 de juny de 2017, a la mateixa adreça. Les despeses de transport aniran a càrrec del concursant.

Les obres, signades per l’autor, es presentaran sobre suport rígid, sense vidre, però podran anar protegides amb material transparent i irrompible (tipus metacrilat) i emmarcades amb un llistó estret (màx. 2,5 cm). L’embalatge serà reutilitzable per al retorn.

En el seu revers portaran una etiqueta adherida on constarà: autor, títol, fitxa tècnica, posició correcta de col·locació (si fos necessari) i la menció “Premi internacional d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica”.

Tot i haver estat seleccionades, el jurat podrà excloure de la segona fase del premi aquelles obres que un cop examinades no reuneixin al seu judici uns nivells mínims de qualitat o no arribin en condicions de ser exposades.

L’organització no es responsabilitza dels tràmits duaners exigits per l’enviament d’obres d’art des de països estrangers. Si per aquest motiu les obres no arribessin en els terminis de presentació, quedaran excloses del concurs a tots els efectes.

 5 JURAT

El jurat estarà format per 4 o 5 membres, entre els quals hi haurà:

Un representant del Patronat de la Fundació Barcelona Olímpica.
Un professor de Belles Arts i/o un artista pintor.
Un crític de l’associació catalana de crítics ACCA i internacional AICA.
Un professional galerista o gestor de reconegut criteri en l’àrea de les arts plàstiques.

El veredicte del jurat serà inapel·lable. La identitat dels components es farà pública abans de la fase de selecció.

Un cop rebudes les obres seleccionades, el Jurat del Premi es reunirà per avaluar-les, deliberar i assignar els tres premis segons criteris basats principalment en aquests aspectes:

La qualitat de l’execució de l’obra.
La solidesa del concepte o del discurs.
La creativitat i originalitat.
El caràcter contemporani i/o innovador de l’obra.

El veredicte serà comunicat personalment als guanyadors en el termini màxim de 20 dies després del termini de recepció de les obres i serà publicat a la pàgina web del Premi d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica https://www.artsobrepaper.cat . La resolució incorporarà, a més, el llistat definitiu d’obres seleccionades per a la seva exposició i per al catàleg virtual que es publicarà a la xarxa.

6 EXPOSICIÓ

Els treballs premiats i els seleccionats seran exposats almenys a la sala d’exposicions del Museu Olímpic (es preveu la possibilitat d’itinerar l’exposició a alguna altra seu) en dates que es comunicaran oportunament en els mitjans de comunicació i en la pàgina web oficial del museu: http://www.museuolimpicbcn.cat i del Premi: https://www.artsobrepaper.cat

Les obres seran tractades amb la màxima cura, no obstant, l’organització no es fa responsable dels possibles desperfectes que pugui patir durant el transport, la seva manipulació, l’emmagatzematge o l’exposició, així com del robatori o la pèrdua durant el seu enviament. En cas que l’artista hagi contractat alguna assegurança, haurà de comunicar-ho.

Un cop finalitzada l’exposició, els concursants no premiats disposaran d’un termini de dos mesos per recollir les obres a la mateixa adreça ja indicada (amb el resguard de recepció i document d’identitat) o sol·licitar el retorn al lloc d’origen de les obres (fent-se càrrec de les despeses) o bé fer-ne donació a la Fundació. En el cas de no rebre cap indicació per part del concursant en el termini indicat, l’organització disposarà de l’obra com consideri oportú.

 7 CESSIÓ DE DRETS

Pel fet de participar els autors cedeixen a la Fundació Barcelona Olímpica els drets de divulgació, reproducció, distribució i comunicació pública del seu nom i de les obres que presentin en qualsevol tipus de mitjà, format o suport, tangible o intangible, amb finalitats informatives, educatives, i en especial de difusió vinculades a l’àmbit de la Fundació i sense ànim de lucre. Sempre que per part de la Fundació Barcelona Olímpica siguin reproduïdes les obres seleccionades o premiades es farà constar el nom de l’autor.

Les tres obres guanyadores quedaran en propietat de la Fundació Barcelona Olímpica i els seus autors cediran a la Fundació sense límit temporal tots els drets abans esmentats. En el cas dels seleccionats no guanyadors la cessió tindrà un límit temporal de tres anys.

 8 NOTIFICACIÓ FINAL  

La participació en aquest certamen implica el coneixement, l’enteniment i l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol qüestió o dubte que pugui sorgir en la seva interpretació serà resolta segons els criteris del Patronat de la Fundació Barcelona Olímpica.


ANNEX

 

AUTORITZACIÓ I CESSIÓ DE DRETS

Sr./Sra. ………………………………………………

Amb document nacional d’identitat/passaport núm. ……………………… concursant en la convocatòria del Premi internacional d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica, amb l’obra o les obres titulades:

1.-…………………………………………………

2.-…………………………………………………

AUTORITZA la Fundació Barcelona Olímpica

1.- Que el seu nom i el de les obres presentades a concurs apareguin en les llistes de seleccionats i guanyadors d’aquest premi que es publicaran a la pàgina web oficial de la Fundació Barcelona Olímpica o altres pàgines web col·laboradores i en els mitjans de comunicació social.

2.- Reproduir i divulgar les imatges de les seves obres en cas que siguin seleccionades o premiades en qualsevol suport, amb la finalitat de fer-ne la difusió i promoció, així com exposar-les en les mostres que s’organitzin. Cas que es celebri acte de lliurament de premis, amb assistència dels guanyadors, també aquests autoritzen la divulgació d’instantànies de l’acte amb la seva imatge en qualsevol mitjà o suport.

……………………………a ………… de………………………… de 2017

Signat …………………………………………………

arxiuDescarregar document de bases en Català