Bases edició 2023


La Fundació Barcelona Olímpica, entitat gestora del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, convoca l’ XI PREMI INTERNACIONAL FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA · ART SOBRE PAPER, esdeveniment bianual, de temàtica esportiva amb l’objectiu de promoure els vincles entre l’art i l’esport.


Amb la intenció de destacar la funció social i participativa de l’art s’afegeix a la present convocatòria amb caràcter extraordinari un PREMI ESPECIAL D’ART SOBRE SKATE.


L’11è PREMI INTERNACIONAL D’ART SOBRE PAPER FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA es regeix per les següents bases:


1 PARTICIPANTS


Podran participar els artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat i lloc de residència amb un màxim de dues obres.
Els guanyadors del primer premi en anteriors edicions no podran tornar a concursar fins que no hagin transcorregut les tres edicions següents.


2 REQUERIMENTS DE LES OBRES


La temàtica ha d’estar vinculada a l’esport i/o a l’olimpisme des de qualsevol perspectiva. S’acceptaran obres realitzades en qualsevol tècnica sobre paper, originals i úniques (no susceptibles de ser reproduïdes per mitjans mecànics ni digitals) i no premiades amb anterioritat en cap altre certamen.


No podran excedir els 100 cm ni ser inferiors a 50 cm en qualsevol dels seus costats, i el pes màxim admès serà de 7 kg. En el cas que consti de més d’una peça (díptics, tríptics, etc.) es computaran, a efectes de dimensions màximes, el conjunt de totes elles i s’adjuntaran instruccions per al seu muntatge.


Les obres, signades per l’autor, es presentaran sobre suport rígid, sense vidre, però podran anar protegides amb material transparent i irrompible (tipus metacrilat) i emmarcades amb un llistó estret (màx. 2,5 cm).


En el seu revers portaran una etiqueta adherida on constarà: autor, títol, fitxa tècnica, posició correcta de col·locació (si fos necessari) i la menció “Premi internacional d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica”.


3 DOTACIÓ DELS PREMIS


S’atorgaran tres premis amb els corresponents diplomes acreditatius: un primer premi dotat amb 2.500 euros, un segon premi dotat amb 1.500 euros i un tercer premi dotat amb 1.000 euros. A les quantitats esmentades s’aplicaran les retencions fiscals vigents. Les obres premiades passaran a ser propietat de la Fundació Barcelona Olímpica i incorporades al seu fons d’art.


El jurat es reserva el dret a declarar desert algun dels premis i podrà atorgar mencions honorífiques sense dotació econòmica.


4 PREMI ESPECIAL ART SOBRE SKATE


Poden participar persones majors de 14 anys.


Consisteix en presentar una taula de monopatí (indistintament nou o usat) pintat amb tècnica i motiu lliure. Es concedirà un premi dotat amb 1.000 euros entre els patins presentats. La taula de monopatí premiada passarà a ser propietat de la Fundació Barcelona Olímpica i incorporada al seu fons.


Els/les participants que es vulguin presentar a aquest premi especial hauran d’enviar un correu a obres@artsobrepaper.cat, sota el títol “Art sobre Skate”, adjuntant la següent informació:


  1. Fotocòpia del DNI (espanyols) / NIE (estrangers residents) / Passaport (resta) que acrediti la seva identitat i, en cas de ser menor d’edat, també la del pare, mare o tutor/a.
  2. Autorització per a la divulgació de les imatges i cessió de drets (annex) signada pel participant major d’edat o el seu representant legal.
  3. Skate_nom_cognom.jpg; contindrà la foto digital  ben enfocada amb resolució i mida suficients per al seu visionat i avaluació per part del jurat (es recomana un mínim de 300 dpi de resolució i mida DINA4) de la taula de monopatí amb què concursa, degudament identificada amb el seu títol. 


El termini de presentació i d’altra informació serà la mateixa que per al Premi Internacional Fundació Barcelona Olímpica Art Sobre Paper.


5 PROCEDIMENT


El procediment de participació es desenvolupa en dues fases:


PRIMERA FASE:


La inscripció i tota la documentació requerida s’haurà d’enviar a través de la xarxa seguint les instruccions que apareixeran a la pàgina web del premi: http://www.artsobrepaper.cat/ca/bases/


(Si excepcionalment algun concursant no té accés a la xarxa, l’organització preveu que sol∙liciti l’enviament de tota la documentació per correu ordinari seguint les instruccions que rebrà a tal efecte).


1. Caldrà omplir el formulari d’inscripció, on line, a la mateixa web.


(En cas de no poder omplir el formulari online, es podrà enviar la informació a: obres@artsobrepaper.cat)


2. S’adjuntarà la següent documentació:


Un pdf amb l’epígraf “nom_cognom.pdf” que inclourà els documents següents escanejats:


2.1. Fotocòpia del DNI (espanyols) / NIE (estrangers residents) / Passaport (resta) que acrediti la seva identitat.


2.2. Autorització per a la divulgació de les imatges i cessió de drets (annex)


2.3. Obra1_ nom_cognom.jpg; contindrà la foto digital  ben enfocada amb resolució i mida suficients per al seu visionat i avaluació per part del jurat (es recomana un mínim de 300 dpi de resolució i mida DINA4) de l’obra amb què concursa, degudament identificada amb el seu títol. 


2.4. Obra2_nom_cognom.jpg.; si fos el cas.


2.5. nom_ cognom_CV.pdf (fitxer pdf que contingui un breu CV de l’artista (màx. 60 línies) i 5 imatges en bona resolució d’altres obres recents de l’autor acompanyades d’un llistat amb les corresponents fitxes tècniques.


El termini per presentar tota la documentació exigida (obligatòria per ser admès en el concurs) estarà comprès entre el 28 de març 2022 (dia de la publicació d’aquestes bases a la web de la Fundació Barcelona Olímpica) i el 22 de setembre del 2022.


Un cop rebuda la documentació, l’organització confirmarà al participant la recepció dels documents.


El jurat examinarà tots els dossiers i seleccionarà les obres que passaran a la segona fase. La llista de seleccionats es publicarà a la web https://www.artsobrepaper.cat/noticies i, a més, els interessats rebran notificació personal per telèfon o correu electrònic.


SEGONA FASE: Presentació de les obres originals seleccionades.


Totes les obres seleccionades en la primera fase es faran arribar abans del 2 de desembre de 2022, a la mateixa adreça. Les despeses de transport aniran a càrrec del concursant.


Tot i haver estat seleccionades, el jurat podrà excloure de la segona fase del premi aquelles obres que un cop examinades no reuneixin al seu judici uns nivells mínims de qualitat o no arribin en condicions de ser exposades.


L’organització no es responsabilitza dels tràmits duaners exigits per l’enviament d’obres d’art des de països estrangers. Si per aquest motiu les obres no arribessin en els terminis de presentació, quedaran excloses del concurs a tots els efectes.


6 JURAT


El jurat estarà format per 6 o 7 membres, entre els quals hi haurà:

El Director o un representant del Patronat de la Fundació Barcelona Olímpica.
Un membre de la Fundació Barcelona Olímpica.
Un professor de Belles Arts i/o un artista pintor.
Un crític de l’associació catalana de crítics ACCA i internacional AICA.
Un membre de la Federació Catalana de Patinatge.
Un membre de la Federación Española de Patinaje.

El jurat podrà ser modificat en el transcurs del premi, la qual cosa es comunicarà a la web del mateix.


El veredicte del jurat serà inapel·lable. La identitat dels components es farà pública després de la fase de selecció.


Un cop rebudes les obres i les taules de monopatí seleccionades, el Jurat del Premi es reunirà per avaluar-les, deliberar i assignar els tres premis i el premi especial segons criteris basats principalment en aquests aspectes:

La qualitat de l’execució de l’obra.
La solidesa del concepte o del discurs.
La creativitat i originalitat.
El caràcter contemporani i/o innovador de l’obra.

El veredicte serà comunicat personalment als guanyadors en el termini màxim de 20 dies després del termini de recepció de les obres i serà publicat a la pàgina web del Premi d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica (https://www.artsobrepaper.cat). La resolució incorporarà, a més, el llistat definitiu d’obres seleccionades per a la seva exposició i per al catàleg virtual que es publicarà a la xarxa.


El jurat es reserva el dret a declarar desert algun dels premis i podrà atorgar mencions honorífiques sense dotació econòmica.


7 EXPOSICIÓ


Els treballs premiats i els seleccionats seran exposats almenys a la sala d’exposicions del Museu Olímpic (es preveu la possibilitat d’itinerar l’exposició a alguna altra seu) en dates que es comunicaran oportunament en els mitjans de comunicació i en la pàgina web oficial del museu: http://www.museuolimpicbcn.cat i del Premi: https://www.artsobrepaper.cat


Les obres seran tractades amb la màxima cura, no obstant, l’organització no es fa responsable dels possibles desperfectes que pugui patir durant el transport, la seva manipulació, l’emmagatzematge o l’exposició, així com del robatori o la pèrdua durant el seu enviament. En cas que l’artista hagi contractat alguna assegurança, haurà de comunicar-ho.


Un cop finalitzada l’exposició, els concursants no premiats disposaran d’un termini de dos mesos per recollir les obres a la mateixa adreça ja indicada (amb el resguard de recepció i document d’identitat) o sol·licitar el retorn al lloc d’origen de les obres (fent-se càrrec de contractar una agència de transports) o bé fer-ne donació a la Fundació. En el cas de no rebre cap indicació per part del concursant en el termini indicat, l’organització disposarà de l’obra com consideri oportú.


8 CESSIÓ DE DRETS


Pel fet de participar els autors cedeixen a la Fundació Barcelona Olímpica els drets de divulgació, reproducció, distribució i comunicació pública del seu nom i de les obres que presentin en qualsevol tipus de mitjà, format o suport, tangible o intangible, amb finalitats informatives, educatives, i en especial de difusió vinculades a l’àmbit de la Fundació i sense ànim de lucre. Sempre que per part de la Fundació Barcelona Olímpica siguin reproduïdes les obres seleccionades o premiades es farà constar el nom de l’autor.


Les tres obres guanyadores quedaran en propietat de la Fundació Barcelona Olímpica i els seus autors cediran a la Fundació sense límit temporal tots els drets abans esmentats. En el cas dels seleccionats no guanyadors la cessió tindrà un límit temporal de tres anys.


9 NOTIFICACIÓ FINAL


La participació en aquest certamen implica el coneixement, l’enteniment i l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol qüestió o dubte que pugui sorgir en la seva interpretació serà resolta segons els criteris del Patronat de la Fundació Barcelona Olímpica.


10 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


Informació bàsica sobre Protecció de Dades


Responsable


Identitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – CP 08038
CIF: G-60309655
Contacte: protecciodades@fbolimpica.es


Finalitat


Gestió i administració del Premi Internacional d’Art Sobre Paper


Legitimació


Bases legals del Premi Internacional d’Art Sobre Paper


Destinataris


No es preveu la cessió de dades i, si s’escau, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.


Drets


Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.


Informació addicional


Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar més avall.


INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


Responsable del tractament de les dades


Identitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – CP 08038
CIF: G-60309655
Telèfon: 93.426.06.60
Contacte: protecciodades@fbolimpica.es


Finalitat del tractament de dades


Gestió i administració del Premi Internacional d’Art, així com l’adjudicació del premi.


Legitimació i termini de conservació


La participació en el concurs suposarà el consentiment exprés i inequívoc del participant, titular de les dades, per al seu tractament per part de l’FBO en els termes i per a les finalitats informades.
La base jurídica per al tractament de dades són les presents bases relatives al Premi Internacional.
Les dades personals dels participants premiats es guardaran mentre no es revoqui el consentiment.


Destinataris


No es preveu la cessió a tercers de les dades personals que faciliti l’interessat. No obstant això, si s’escau, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.
No es contempla la realització de transferències internacionals de dades.


Categories de dades


Les categories de dades que es tracten són les següents:
– Nom i cognoms
– DNI, NIE, o passaport
– Direcció postal i electrònica
– Telèfon


Mesures de seguretat per a les dades de caràcter personal


En compliment de la normativa vigent, la FBO garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.


Drets de l’interessat


• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FBO està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament la FBO només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FBO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el Reglament General de Protecció de Dades.
• Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.
En definitiva, les dades que ha facilitat es tractaran per la FBO d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic protecciodades@fbolimpica.es, sens perjudici del seu dret també a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada i sempre que s’hagi dut a terme el concurs.

Conseqüències de la no-acceptació de les presents bases

En el supòsit en què el participant no accepti el contingut íntegre de les presents bases no podrà participar en el concurs.


ANNEX


AUTORITZACIÓ I CESSIÓ DE DRETS


Sr./Sra. ………………………………………………


Amb document nacional d’identitat/passaport núm. ……………………… concursant en la convocatòria del Premi internacional d’Art sobre paper Fundació Barcelona Olímpica, amb l’obra o les obres titulades:


1.-…………………………………………………


2.-…………………………………………………


AUTORITZA la Fundació Barcelona Olímpica


1.- Que el seu nom i el de les obres presentades a concurs apareguin en les llistes de seleccionats i guanyadors d’aquest premi que es publicaran a la pàgina web oficial de la Fundació Barcelona Olímpica o altres pàgines web col·laboradores i en els mitjans de comunicació social.


2.- Reproduir i divulgar les imatges de les seves obres en cas que siguin seleccionades o premiades en qualsevol suport, amb la finalitat de fer-ne la difusió i promoció, així com exposar-les en les mostres que s’organitzin. Cas que es celebri acte de lliurament de premis, amb assistència dels guanyadors, també aquests autoritzen la divulgació d’instantànies de l’acte amb la seva imatge en qualsevol mitjà o suport.


……………………………a ………… de………………………… de …………..


Signat …………………………………………………


arxiu

Descarregar document de bases en Català